Saturday, July 2, 2011

APLIMENTEC FOUNDATION HAHU KONSTRUSAUN BE MOS IHA FATIN SIA SUB DISTRITO LACLUBAR NO BARIQUE


Aplimentec Foundation liu Program DWASH-USAID hahu halo construsaun be mos Suco Manehat, Suco Batara, Aldeia Diruc no Suco Manelima, sub distrito Laclubar, distrito Manatuto. Programa konstrusaun nee hetan apoiu husi DWASH-USAID servisu hamutuk ho governo Distrito Manatuto. 

Programa konstrusaun be mos nee hahu iha loron 8 Junho 2011 iha fatin diferente. Tuir plano aktividade konstrusaun hirak nee sei remata iha 30 Setembro 2011 tinan. Programa nee rasik ho expektasaun ida katak sei lori benefisiu ba ema 6000 nebe hela iha area nebe refere. Programa konstrusaun sira nee inklui halo be matan, halo tanki, halo torneira publiku, halo installasaun kanu transmisaun no distribuisaun, 

Tuir Eng. Antonio Miguel de Jesus nudar coodenador engineiro Aplimentec ba programa konstrusaun hateten katak, programa DWASH USAID fornese apoiu ba konstrusaun hirak nee. Konstrusaun nee halo iha fatin 9 iha Suco haat iha posto Laclubar no Barique. Tuir Antonio, programa nee rasik hanesan programa komunitario nebe DWASH-USAID fornese deit material, maibe servisu installasaun be mos tenki hetan kontribuisaun husi komunidade rasik. Tuir nia, buat hirak nee hetan tiha ona konesimentu no aprovasaun husi komunidade no lider lokal sira baseia ba acordo nebe sira halo DWASH-USAID. 

Komunidade rasik sente kontenti ho programa nee. Tamba tuir sira, programa nee diferente ho programa sira seluk. Prosesu hotu husi programa nee hetan konsultasaun no partisipasaun maximu komunidade nian. Komunidade rasik halo planu, inklui mos involve iha prosesu tekniku be mos nian hanesan survey, dezenho, halo plano servisu too nia exekusaun. Programa nee rasik apoiu mos hodi forma grupo be mos (GMF) nebe sai hanesan mata dalan komunidade nian hodi tau matan ba be mos iha area rural. 

Tuir Germano Soares, nudar coordenador GMF suco Manelima nia hateten katak, programa ida signifikante tebes. La’os lori be mos mai komunidade, maibe mos prosesu programa fo kapasidade barak komunidade atu manega nia be mos depois programa remata. Tuir nia, antes programa konstrusaun hahu, sira hetan treinamentu barak kona prosesu management be nian, tekniku, no oin sa atu haree sistema managementu ba be mos iha futuru, Ida nee sai experiensia ida importante tebes komunidade, Nune mos, durante prosesu nee hala’o GMF ho komunidade hetan apoiu barak iha parte tekniku no managementu. Komunidade rasik halo plano exekusaun ba aktividade konstrusaun. 

Leopoldino dos Santos, nuudar supervisor Tekniku Aplimentec Foundation iha Manehat hateten katak, konstrusaun iha area hirak nee sei remata iha fulan 2 nia laran. Maibe depende mos apoiu material nebe sufiente hosi DWASH no konstribusaun maximu komunidade hodi executa tuir planu aktividade halo tiha ona,