"Water and Environment"

Thursday, February 28, 2019

Konstrusaun Bee-moos ba Aldeia Karlema hahu lao

Aplimentec Foundation hahu ona prosesu konstrusaun ba intake (bee-matan) no tanki ferocement 10m3 iha loron 18 Febereiru 2019. Prosesu konstrusaun realiza iha Bee-matan Maras-Puu, Suco Darulete, Posto Liquica, Municipio Liquica. Konstrusaun bee-matan ne'e lidera husi Engineru Tekniku Aplimentec Foundation no hetan apoiu masimu husi GMF no membru komunidade. Tuir Antonio Miguel nu'udar Engineru informa katak, prosesu la'o diak tanba hetan suporta makaas husi komunidade. Maibe, kondisaun udan iha terenu mak dalaruma atraza planu aktividade mak iha.

Iha fatin hanesan, Aplimentec Foundation mos hahu ona halo kontrusaun ba tanki ferocement ho medidias 10m3. Ferocement nu'udar modelu tanki ida ho low cost maibe iha kualidade ne'ebe diak. Estrutura tanki ne'e rasik nia durasan bele to'o tinan 30 tuir analisa estrutura bee nian. Facilitator Tekniku, Francisco Sarmento informa katak, prosesu konstrusaun ferocement la'o ona. Iha oportunidade sira hanorin komunidade oinsa atu halo estrutura ba tanki ferocemnt ho nia prosesu konstrusaun. Iha prosesu konstrusaun hetan apoiu husi GMF no komunidade hanesan lalin fatuk, besi, rai-henek, no britas.

Tuir planu, prosesu konstrusaun ba intake no ferocement sei remata iha mediu fulan Marco 2019. Hafoin konstrusaun rua ne'e remata, sira sei kontinua halo instalasaun husi bee-matan ba tanki ferocement. Depois instalasau ne'e remata, Aplimentec Foundation sei kontinua halo kanalizasaun kanu transmisaun husi area ferocement ba escola iha aldeia Karlmea.