Sunday, July 3, 2011

APLIMENTEC FOUNDATION HALA’O TREINAMENTO GENDER BA GMF IHA SUCO HAAT DISTRITO MANATUTO


Durante loron hitu nia laran, Aplimentec Foundation hala’o treinamento Gender ba Grupo Manega Fasilidade (GMF) iha sub distrito Laclubar no Barique hahu husi loron 21-27 Junho 2011.  Treinamento ne’e realiza ba grupo GMF iha area sira hanesan Fatuha, Wani Ai, Are Ain, Balulin (Suco Batara), GMF Diruc Un (Suco Orlalan), GMF Manelima (Suco Manelima) no GMF Manehat iha (Suco Manehat). 

Ojetivu  husi treinamentu ne’e atu konsientiza partipasaun feto ho mane iha programa BESI (Be, Saneamento no Saude Ijene) nebe implementa hela iha area nebe refere. Nune’e mos, membro komunidade bele kumpriende liu tan papel no responsabilidade feto ho mane nian iha aktividade hirak ne’e, nomos bele involve liu tan partisipasaun feto ho mane nian hodi halo servisu, foti desisaun no foti kontribuisaun ba programa nebe refere. 

Materia ba treinamentu nee haree liu papel feto ho mane nian iha prosesu dezenvolvementu. Nune’e mos bele hatene oin-sa ema feto ho mane hala’o nia funsaun iha aktividade no prosesu desenvolvimento sira ne’e. Durante sesaun treinamentu, iha mos diskusaun entre grupo feto ho mane atu haree saidak mak papel no funsaun importante feto ho mane nian tuir kapasidade no kontribuisaun nebe sira halo iha sosiadade nia laran. Nune’e feto ho mane bele fahe servisu no responsabilidade hodi atende aktividade hotu iha prosesu desenvolvimento ida nia laran. 

Treinamento ida ne’e facilita husi Maria Angelica Mota no Marcal Bere Alas nudar facilitador gender nian iha Aplimentec Foundation. Aktividade ne’e hetan apoiu husi DWASH-USAID hanesan programa integrado iha desenvolvimento rekursu humanu ba GMF sira iah programa DWASH. Liu husi treinamentu ida ne’e, iha expektasaun katak GMF no membru komunidade sira bele hatene diak liu tan partisipasaun feto ho mane nian hodi fo kontribuisaun ba desenvolvimento iha sosiadade ida nia laran.