Saturday, July 2, 2011

APLIMENTEC FORNESE TREINAMENTO CLTS BA KOMUNIDADE RURAL IHA LACLUBAR NO BARIQUE DISTRITO MANATUTO


Aplimentec Foundation liu programa DWASH-USAID halo orientasaun CLTS (Community Led Total Sanitation) ba comunidade iha Suco Batara, Suco Manelima, Suco Manehat, no Aldeia Diruc Hun, iha sub distrito Laclubar no Barique, distrito Manatuto. Programa ne’e hala’o durante semana rua hahu husi 7 – 21 de Junho 2011. Treinamentu nee nia ojetivu, atu fo hanoin ba comunidade katak importante tebes atu halo tratamento diak ba sira saude liu husi haloot liur boot iha nia fatin (Sentina). Treinamentu nee mos ho ojetivu prinsipal ida fo konsiente ba komunidade atu hadook an husi moras no desenvolve saude ambiente ida seguru iha sira nia komunidade.

CLST nee rasik metode ida atu muda hahalok komunidade kona ba tratamento saneamento, liu-liu atu haloot ema nia liur boot iha nia fatin. Nune’e komunidade bele dook husi moras sira nebe mai husi liur arbiru. Maibe konseitu CLTS la’os atu fahe material atu komunidade hodi halo sentina, maibe komunidade ho nia konsiensia rasik hakarak halo sentina baseia konesimentu, informasaun no rekursu material nebe mak sira iha. 

Tuir Antonio Pereira nuudar kooordenador ba treinamento hateten katak, durante orientasaun nee, iha demontasaun tolu mak facilitador Aplimentec sira halo komunidade. Primeiro Mapa social. Fase ida atu komunidade rasik bele mapa, uma kain nebe mak seidauk iha sentina. Nunee mos liu husi mapa nee komunidade bele oin sa impaktu hirak nee bele lori moras ba comunidade. 

Iha parte segundu, liu husi proses demontrasaun kontaminasaun be mos. Iha parte ida, fasilitador halo demontrasaun kona ba oinsa lalar hodi foer tama ba ema nia hahan, Demonstrasaun nee hatudu katak, dala barak ita hetan moras liu husi hahan ou be nebe ita hemu tamba hetan tiha ona kontaminasaun liu husi lalar. Tamba ema liur arbiru, lalar ba hobur, depois lalar hodi fali foer sira nebe ba tuur iha ai han nebe mak ita han. Ou dala ruma ema ba liur besik mota ou be matan, bainhira be hirak nee ita hemu sei lori moras mai ita, liu-liu moras diarea. 

Iha fase tolu, halo demonstrasaun Lao Buka Hatene, liu-liu ba fatin nebe komunidade sempre ba usa hodi soe liur boot. Identifika fatin nee atu komunidade bele hatene katak sira nia ambiente la saudavel no seguru husi moras. Ho hatene, komunidade bele kosiente atu prevene sira hodi liur boot arbiru. 

Aktividade nee rasik hetan partisipasaun maximu husi komunidade iha area nebe refere. Komunidade sente kontenti tamba, durante proses orientasaun CLTS sira hatene no konsiente katak saude ambiente depende tebes ba sira. Haloot sira nia liur iha sentuina bele prevene sira husi moras liu-liu hanesan moras diarea. 

Programa nee remata ho demonstrasaun sistema latrina neebe bele komunidade bele usa hanesan exemplu atu konstrui sentina ida. Konstrusaun sentina nee rasik refere liu ba kapasidade lokal nebe mak komunidade hodi halo sentina hanesan ai, au no buat seluk tan. Sira mos bele usa rekursu sira hanesan paralon ou sentina moderno bainhira sira iha kapasidade atu halo. Atu haree aktividade hirak nee bele klik iha nee.