"Water and Environment"

Friday, August 30, 2019

FUNDASAUN APLIMENTEC KOMPLETA PROGRAMA GGP IHA DARULETE

Fundasaun Aplimentec remata ona programa fisiku Konstrusaun Sistema Bee-moos iha Suco Darulete, Posto Administrativo Liquica, municipio Liquica. Programa ne'e rasik hahu iha loron 1 Febereiru 2019 no remata ona aktividade konstrusaun fisiku iha loron 29 Agusto 2019. Projetu ne'e rasik hetan apoiu husi Embaxada Japaun liu husi Programa GGP ba tinan 2019.

Tuir Director Aplimentec Foundation, Sr. Nuno Ximenes, iha tempo badak, Fundasaun Aplimentec sei haruka karta ba Auditor Dili Business Solution hodi halo auditoria ba fatin Projetu. Auditoria ne'e sei haree ba parte rua, hanesan auditoria fisiku no auditoria finansa. Tuir Nuno, auditoria importante tebes tanba atu hatudu transparansia aktividade hotu ba doadores, liuliu Embaxada Japaun. Husi Embaxada Japaun rasik hatene ona katak, programa ne'e sei remata iha iha fulan Agusto nia laran tuir planu ne'ebe Aplimentec informa ba sira. Tuir planu, Aplimentec mos sei haruka karta ba Embaxada Japaun hodi informa progressu hotu ne'ebe implementa ona.

Tanba ne'e hahu husi loron 3-10 Setembro 2019, Consultant Dili Business Solution sei ba halo auditoria tuir relatorio ne'ebe mak Aplimentec Foundation relata ona ba sira. Tuir programa ne'ebe mak iha, Sistema Bee-Moos iha Darulete sei inagura iha loron 25 Setembro 2019 husi Embaxador Japaun no autoridade lokal municipio Liquica. 

Tuesday, August 27, 2019

Secretario Estado Meio Ambiente Fo Treinamento GPA iha aldeia Vatunau

Fundasaun Aplimentec servisu hamutuk ho Secretario Estado Meio Ambiente halo treinamentu durante loron ida ba Grupo Protege Ambiente (GPA) iha aldeia Vatunau, Suco Vatuvou, Posto Maubara, municipio Liquica. Programa ne'e rasik realiza iha loron 27 Agusto 2019. Programa treinamentu ida ne'e atu fasilita grupu GPA ho total membru hamutuk ema 50 iha aldeia refere.

Objetivu husi aktividade ne'e rasik atu fahe informasaun no hasae konesimentu grupu GPA nian iha area protesaun meio ambiente. Nune'e GPA bele mobiliza komunidade hodi halo protesaun no konservasaun ba sira nia area iha aldeia Vatunau. Implementasaun ne'e rasik hetan apoiu fundu husi UNDP no servisu hamutuk ho MAP no Secretario Estado Meio Ambiente iha prosesu tomak.  Partesipa iha programa treinamentu ne'e mak hanesan Chefe Gabinete Meio Ambiente, MAP Liquica, Ekipa Tekniku Fasilitador Meio Ambiente, Aplimentec Foundation no UNDP.

Durante loron tomak, Fasilitador Tekniku husi Secretario Estado Protesaun Meio Ambiente fasilita komunidade no GPA kona-ba oinsa atu protege ambiente. Durante sesaun treinamentu ne'e mos Tekniku Fasilitador sira apresenta mos Lei kona-ba Protesaun Meioa Ambiente ne'ebe populasaun sira presiza hatene no kumpri.

Durante treinamentu, iha sesaun importante rua. Primeiru prosesu fasilitasaun no desiminasaun. Segundu, sesasaun diskusaun no perguntas. Iha prosesu ne'e, komunidade fo atensaun hodi partesipa ho masimu hodi hatene oinsa programa meio ambiente nia lalaok. Durante sesasaun diskusaun, komunidade hetan informasaun barak liuliu oinsa komunidade bele halo protesaun ba sira nia ambiente liu husi aktividade komunitaria sira hanesan halo viveiros no holtikultura. Objetivos husi programa sira ne'e hotu atu konserva ita nia natureza nune'e mos atu loke komunidade nia partesipasaun hodi dezenvolve rasik sira nia moris.

Tuir orariu, Aplimentec Foundation sei kontinua aktividade hodi apoiu komunidade estabelese Sentru Viveiros iha aldeia Vatunau. Objetivo husi sentru viveiros ne'e atu treina komunidade hodi dezenvolve rasik sira kapasidade ho jere sira nia ambiente. Planu kontrusaun sentru viveiros ne'e sei realiza iha fulan setembro 2019 nia laran. Ba oin, GAP sei servisu hamutuk mos ho MAP, liuliu Departemento Floresta hodi desenvolve diak liu tan programa ne'ebe komunidade ho Aplimentec Foundation planeia ona.Tuesday, August 13, 2019

Aplimentec Foundation Apoio Material Agricultura ba Komunidade Aldeia Vatunau

Aplimentec Foundation servisu hamutuk ho UNDP distribui material Agricultura ba komunidade iha aldeia Vatunau, Suco Vatuvou, Posto Administrativo Liquica, municipio Liquica. Programa intrega material ne'e rasik realiza iha loron Segunda, 12 Agusto 2019 ba grupu Agricultor ualu (8) ne'ebe halao sira nia aktividade iha holtikultura. Prosesu intrega material agricultura hirak ne'e hanesan parte ida husi programa UNDP liu husi Aplimentec Foundation hodi reforsa no hakbiit ekonomia povu nian iha area holtikultura.

Aplimentec Foundation iha oportunidade ne'e intrega material agricultura no modo oan ba grupu ualu. Material agricultura nian mak hanesan ai-suak, exada, kanuru suru rai, kanuru hamos rai, mangeira, no sasan seluk tan. Aplimentec Foundation mos oferta modo oan (bibit) nebe kompostu husi kanko, mostarda, tomate, ai-manas, brinzela, koto, no variasaun modo ona seluk.

Prezensa iha prosesu intrega material agricultura ne'e mak Chefe Suco Vatuvou Sra. Gabriela, Director Aplimentec Sr. Nuno Miguel, representante UNDP Sr. Jose Antonio, Chefe Aldeia Vatunau, komunidade no grupu agricultor sira. Perante komunidade nian oin, Chefe Suco Gabrilea fo hanoin ba komunidade bele kuidadu material agricultura hirak ne'e. Nia mos husu atu sira uza modo musan hirak ne'e hodi dezenvolve sira nia holtikultura no kantredu. Nune'e grupu agricultor sira bele hasae sira nia rendimentu grupu liu husi aktividade agricultura hirak ne'e. Chefe Suco Vatuvou mos espresa nia gratidaun ba Aplimentec Foundation no UNDP hodi apoiu komunidade iha Vatunau.


Thursday, July 11, 2019

Coordenador Projetu GGP Embaxada Japaun Visita Darulete

Coordenador Projetu GGP Embaxada Japaun. Sra. Yuka Mamekoshi visita fatin projetu Bee-Moos, Suco Darulete, Posto Administrativo Liquica, municipio Liquica iha loron, 11 Julho 2019. Visita ofisial ida ne'e nu'udar kontinuasaun husi relatorio auditoria ne'ebe haruka ona Embaxada Japaun iha loron 28 Junho 2019.

Sra. Yuka Mamekoshi acompanha husi Director Aplimentec, Sr. Nuno Miguel hahu halo inspesaun no observasaun husi bee-matan no capturing. Hafoin remata bee-matan, Coordenara GGP ne'e kontinua halo inspesaun ba konstrusaun no instalasaun linha transmisaun hahu husi bee-matan mai to'o Tanki Ferocment 10 m2 besik iha bee-matan. Sra Yuka halo inspesaun detallu inklui haree no observa resultadu konstrusaun ne'ebe Aplimentec ho komunidade halo ona.

Husi tanki ferocement, Sra Yuka kontinua halo inspesaun ba linha transmisaun husi bee-matan ba to'o Tanki Reser
voir 30 m3 iha Escola No 8 Kailema. Iha ne'eba mos ekipa GGP ho kuidade halo observasaun no kontinua halo kedas inspesaun ba konstrusaun foun Ferocment 15m2.

Hafoin remata inspesaun, Sra. Yuka halo mos enkontru ida ho komunidade. Partesipa iha enkontru ne'e inklui Administrador Posto Liquica, Sr. Rogerio dos Santos, SDF Liquica Sr. Filomeno Hale, Chefe Suco, Comandante Darulete, Chefe aldeia no komunidade. Durante enkontru, Sra Yuka hodi embaxada Japaun nia naran hato'o parabens no agradesementu ba komunidade ne'ebe simu ona programa GGP. Sra Yuka hateten katak, Aplimentec Foundation halo ona progressu servisu ne'ebe diak tebes. Mesmu hasoru difikuldade oioin, maibe sira la halai ses maibe kontinua resposabiliza sira nia servisu hamutuk ho komunidade. Tanba ida ne'e, Embaxada Japaun hakarak tebes atu kongratula Aplimentec Foudation ba nia esforsu tomak.

Sra. Yuka mos husu ba komunidade atu apoiu nafatin programa GGP. Tanba programa ne'e lori benefisiu ba komunidade rasik, inklui labarik sira ne'ebe eskola iha Kailema. Nia aumenta tan katak, durante ne'e kolaborasaun no komunikasaun Aplimentec ho komunidade lao positivu tebes. Nia husu atu parte rua atu mantein koordenasaun servisu atu finaliza lalais programa ida ne'e iha fulan Agusto nia laran. Nune'e programa bee-moos ne'ebe bele intrega ona ba komunidade iha fulan Setembro 2019 hafoin inagura.