Saturday, March 12, 2011

Aplimentec Haruka Tékniku Nain Hitu bá Tuir Treinamentu Konstrusaun Be Mos Area Rural Iha Distrito Manatuto


Hakerek husi: Joel Jeronimo dos Santos 

Aplimentec haruka Engineiru 1 no Tékniku na’in 6 partisipa iha treinamentu professional kona bá konstrusaun Be mos Sistema Gravitasaun iha distrito Manatuto. Treinamentu ida ne’e organiza husi SAS no DWASH hanesan parte ida atu hasae kapasidade konesimentu tékniku nian iha konstrusaun sistema be mos iha area gravitasaun. Partisipante Tékniku Aplimentec nian ne’ebé partisipa iha programa ne’e mak hanesan: Eng. Antonio Miguel de Jesus (Engineria), Leopoldino dos Santos, Jose Jeronomi, Luis Antonio de Oliveira, Domingos Fernandes da Cruz, Francisco Ximenes no Helder dos Santos Mota. 

Treinamentu ne’e rasik hala’o durante semana ida, hahu iha 7 to’o 11 de Marco 2011. Materia bá treinamentu ne’e fahe parte rua. Parte ida, haree liu bá teoria ne’ebé lao durante loron 3. Restu loron 2 haree liu bá pratika iha kampu implementasaun nian. Materia Teoria nian koalia bárak kona bá, sistema assesesmentu be mos no infrastrutura, sistema topografia no kalkulasaun hidrolig, dezenu intake, tanki, torneira no linha distribuisaun ho transmisaun. 

Tuir organizadora Engineria DWASH nian Sra. Hiede, hateten katak, programa treinamentu ida ne’e importante tebes atu hasae kapasidade no konesimentu tékniku sira nian kona bá sistema konstrusaun be mos iha area rural, liu-liu tuir lina orientasaun ne’ebé determina husi DNSAS RDTL. Nune’e mos, hatutan Sra. Hiede, treinamentu ida ne’e hanesan mata dalan bá tékniku atu bele aplika sistema tékniku ne’ebé program DWASH USAID delega atu implementa iha tereno. 

Leopoldino dos Santos, nudar staff Tékniku Aplimentec nian ida ne’ebé partisipa iha Treinamentu ne’e hateten katak, treinamentu ida diak no importante tebes bá sira. Durante loron 5 nia laran, sira hetan kapasitasaun no informasaun bárak kona bá tékniku be mos nian ne’ebé liga direitamentu bá sira nia servisu iha tereno. Tuir Leopoldino, treinamentu ida hasae tan sira nia matenek iha konstrusaun be mos nian no hakbiit sira atu servisu iha kampu be mos tuir orientasaun DNSAS. 

 Treinamentu ne’e rasik hetan partisipasaun husi NGO nasional sira seluk hanesan ETADEP, BIA HULA no HTL hanesan parseiro principal programa DWASH USAID nian iha distrito Manatuto. Treinamentu ne’e invove ema 32 hamutuk ho Aplimentec Foundation.