Tuesday, March 1, 2011

Aplimentec Partisipa Iha Treinamento PLANU ASAUN KOMUNIDADE Ne’ebée Organiza husi RWSSP Durante Semana ida Iha Manatuto.

  Hakerek husi: Flavia Salsinha (Fasilitador Comunidade) 

Aplimentec Foundation haruka nia fasilitador Comunidade 4 kompostu husi mane 2 (Filipe Candido da Costa, Joel Jacob Soares) no feto 2 (Maria Angelica Mota no Flavia Salsinha) bá tuir treinamento Planu Asaun Komunidade ne’ebé organiza husi RWSSP servisu hamutuk ho SAS durante semana ida, 25-29 de Febreiro 2011, iha distrito Manatuto. 

Tuir organizadora bá programa Treinamentu ne’e Sr. Jhoni Fernandes (Treinador RWSSP) hateten katak, treinamentu ida hanesan parte ida husi program RWSSP atu hasae kapasidade fasilitador komunidade sira hodi bele fasilita PAK iha iha nivel básiku. Tuir nia, programa ne’e rasik hanesan parte treinamentu TOT ida bá fasilitador hodi aplika no implementa materia principal sira iha PAK hanesan Mapa no Rekursu Sosial, Lao Buka Hatene, Analisa Jeneru, Historia Tempo bá Tempo, Analisa Parseiro no Opsaun Tékniku – Fokus Grupo Diskusaun. 

Durante treinamentu semana ida, material PAK fahe bá parte rua, parte teoria no pratika. Iha parte teoria nian, treinador RWSSP fahe material no modul ne’ebé importante iha programa implementasaun PAK. Nune’e mos, partisipante sira iha oportunidade atu praktika direitamentu material sira ne’e durante iha fase treinamentu no implementasaun pratika durante loron ida iha area Fatumetak, Metinaro. 

Maria Angelica Mota nudar partisipante Aplimentec nian bá treinamentu nee hateten katak, treinamentu ne’e lori esperiensia importante bá sira. Maski sira hatene ona materia PAK ho diak iha treinamentu uluk nian, maibe treinamentu ida nee mos hamosu metodu fasilitasaun oi-oin iha implementasaun PAK bá komunidade. Tambá ne’e, Maria Angelica hateten katak, importante mak fasilitador sira presisa atu lee no kompriende didiak module foun ne’ebé fo durante treinamentu ne’e. Tambá material sira bele ajuda fasilitador sira atu fasilita komunidade atu hetan ojetivu diak iha prosesu PAK nian. 

Treinamentu ne’e rasik involve fasilitador komunidade hamutuk ema 45 ne’ebé mai husi organizasaun Aplimentec, ETADEP, HTL, Moris Foun, Bia Hula, PSF-SAS no staff DWASH USAID nian. Programa ne’e organiza husi RWSSP no hetan apoiu mos husi SAS Manatuto no programa DWASH USAID iha Manatuto.