"Water and Environment"

Monday, January 28, 2019

Aplimentec Asina Kontratu ho Embaxada Japaun

Fundasaun Aplimentec asina kontratu ho Embaxa Japaun liu husi programa GGP ba tinan 2019 ho total orsamentu $ 87,527.00. Ceremonia asina kontratu ne'e realiza iha Embaxada Japaun Dili, iha loron Sesta, 25 Janeiro 2019. Ojetivu husi programa GGP nee rasik atu apoiu Konstrusaun Sistema Bee-Moos iha aldeia Karlema, Suco Darulete, Posto Liquica, Municipio Liquica. 

Tuir planu, programa instlasaun bee-moos nee sei fo benefisiu ba total populasaun hamutuk 397 ho total populasaun hamutuk 94. Konstrusaun bee-moos nee mos sei fo benefisiu ba Escola Basica No 8 Kailema ho total alunos hamutuk 243 inklui professor 8. 

Aplimentec iha seremonia nee, hateten katak, sira sei esforsu atu bele fasilita programa ida ne'e lao ho diak, liuliu asessu komunidade ba bee-moos. Tanba bee-moos bele resolve problema ne'ebe komunidade infrenta liuliu reduz moras, promove saude no saneamentu no bele tulun mos komunidade iha aktividade sosio ekonomiku inklui aktividade agrikultura. Iha programa ne'e, Aplimentec Foundation mos sei fasilita Planu Asaun Komunidade (PAK) no fo formasaun ba grupu GMF liuliu jestaun no tekniku. Ojetivu prinsipal mak atu asegura prosesu manutensaun depois projetu intrega ba komunidade. 

Iha seremonia ne'e embaxada Japaun mos fo apoiu programa GGP ba Fundasaun Leobalu iha Laclubar no ADTL (asosiasaun Defisiente Timor-Leste) halo sentru formasaun ba ema defesiente iha Dili. 

Marka prezensa iha ceremonia ne'e mak Embaxador Japaun iha Timor-Leste, Autoridade lokal husi Munisipiu Dili, Liquica no Manatuto, no membru Governo.