Monday, September 5, 2011

Kontrusaun Be Mos Atinji 80 % Iha Manatuto

Coordenador Engineria Aplimentec Foundation, Eng. Antonio Miguel de Jesus hateten katak progressu konstrusaun be mos sistema ualu iha posto Laclubar no Barique sei remata iha fin de Setembro 2011. Programa nee hanesan koperasaun entre Governo Timor Leste ho USAID nebe implementa liu husi Programa DWASH iha distrito Manatuto. Eng. Antonio informa katak, sistema be mos sira nee hahu implementa iha fulan Abril no ba sei remata iha Setembro agora.


Konstrusaun be mos hirak nee hala'o iha suco Manelima, Suco Batara, Suco Orlalan Posto Laclubar no Suco Manehat iha Posto Bariques. Mayoria konstrusaun hirak nee too ona 80 %. Tamba nee iha posibilidade katak projetu fisik sei ba remata iha fin de Setembro.

Programa DWASH rasik hahu nia servisu iha area Manatuto durante tinan 4 ona. Programa nee hetan fundus husi USAID no servisu hamutuk ho SAS Manatuto hanesan parseiro prinsipal iha nia aktividade tomak. Programa nee rasik involve ONG Nasional balu neebe implementa area diferente iha be mos, ambiente no promosaun saude ijene. Aplimentec Foundation rasik hanesan parseiro ida husi Programa DWASH nebe nia implementasaun hare liu programa integrado iha parte be mos, saneamento no ambiente. Programa nee hahu kedas iha tinan 2009 no sei kontinua to fin Desembro 2011.

Tuir Program Manager Aplimentec, Francelino de Jesus, aktividade integrado hirak nee espera bele atinji nia aktividade hotu iha fin de Setembro, nune DWASH bele hare aktividade seluk iha fatin seluk. Maibe aktividade hirak nee mos depende ba apoiu material no lojistiku nebe mai husi DWASH. (Lino).