Tuesday, May 10, 2011

Aplimentec Apoiu Formasaun GMF iha Aldeia Hitu iha Sub Distrito Laclubar no Barique

Fundasaun Aplimentec servisu hamutuk ho Programa DWASH-USAID Manatuto no Governo Distrito Manatuto forma ona Grupo Manega Fasilidade (GMF) iha aldeia hitu partensia ba sub distrito Laclubar no Barique. GMF hanesan politiku governo nian ida ne'ebe defini ona iha Decreto Lei no 4/2004 ne'ebe atu fo poder ba komunidade iha area rural atu manega rasik nia sistema be mos.

GMF sira ne'e hanesan Suco Batara iha GMF 4, aldeia Balulin, Aldeia Are Ain, aldeia Fatuha no Bairo ida naran Wani-Ai. Iha Suco Manelima forma mos GMF 1 ne'ebe tau matan ba multisistema be mos nian nebe kobre aldeia tolu hanesan Lafulau, Laekenu no Amanun. Iha Suco Orlalan forma mos GMF 1 iha aldeia Diruc Un. Nune'e mos iha Suco Manehat ne'ebe partensia ba sub distrito Barique forma mos GMF ida ba aldeia rua hanesan Issadan no Dambua Hun. 

Aktividade forma GMF ne'e rasik lidera husi Justiano de Jesus hanesan fasilitador senior ba aktvidade formasaun grupo be mos nian iha Fundasaun Aplimentec. Aktividade formasaun GMF ne'e hala'o durante loron lima, hahu husi 2-6 Maio 2011. 

Husi formasaun ne'e, GMF Manelima hamutuk iha membro ema 24, GMF Batara hamutuk ema 85, GMF Diruc Un hamutuk ema 19 no GMF Manehat hamutuk ema 22. Husi total ne'e feto hetan envolvimento makaas no tuur iha pozisaun importante sira hanesan manager, vice no tekniku be mos nian. 

 Tuir Planu governo sub distrito Laclubar no Barique, GMF sira ne'e sei hetan tomada de posse iha tempo badak nia laran. Atu nune'e sira bele komesa hahu sira nia knaar, liu-liu mobilizasaun komunidade hosi partisipa iha programa DWASH-USAID ne'ebe atu implementa aktividade be mos, saneamento, promosaun saude ijene no protesaun meio ambiente. (Manela)