Sunday, May 8, 2011

Aplimentec Implementa Aktividade PAK iha Sub Distrito Laclubar no Barique


Aplimentec Foundation servisu hamutuk ho programa DWASH-USAID iha distrito Manatuto fasilita aktividade Planu Asaun Komunidade (PAK) ba iha Suco haat iha sub distrito Laclubar no Natarbora, distrito Manatuto, hahu husi loron 27 Abril ba to’o 6 Maio 2011. Suco haat ne’e hanesan Suco Batara, Manelima, Orlalan no Suco Manehat ne’ebe partensia ba sub distrito Barique-Natarbora.

Programa PAK ne’e rasik hanesan parte ida husi Programa WASH (Water Supply, Sanitation and Hygiene) ne’ebé implementa husi DWASH-USAID Manatuto antes implementasi aktividade fisiku hanesan construsaun be mos, saneamento, saude ijene no aktividade protesaun meio ambiente. 

Programa ne’e implementa durante loron 9 ne’ebé involve membru komunidade besik ema 1854 husi aldeia sia  ho total  uma kain hamutuk 467 iha suco haat ne'e. Programa PAK ne'e rasik ho ojetivu prinsipal ida atu hamosu sentido sai nain husi komunidade. Liu husi aktividade PAK komunidade rasik bele organiza, manega no halo planu hodi mantein, seguru no halo sustentabilidade ba rekursu ne'ebe mak sira iha, liu-liu be mos, saneamento, saude ijene no ambiente. 

Tuir organizador PAK Aplimentec nian, Joel Jacob Soares hateten katak, PAK ne'e hetan partisipasaun diak husi komunidade husi Suco haat ne'ebe sira implementa programa ne'e. Programa ne'e rasik hetan apoiu maximu husi lideransa komunitariu sira liu-liu Chefe de Posto, chefe de Suco no chefe Aldeia sira. Joel aumenta tan katak, expektasaun husi PAK atu komunidade bele hamosu sentido sai nain ida forte nune'e komunidade rasik bele maintein no seguru sira rekursu no infrastrutura ba utilizasaun tempo naruk nian. 


Iha aktividade PAK, hateten Joel, sira usa materia sira hanesan Mapa Sosial, Lao Buka Hatene, Analisa Jeneru, Analisa Tendensia, Analisa Parseiro, Opsaun tekniku sira hodi hakbiit komunidade nia hanoin hodi hamosu planu ba aktividade WASH ne'e rasik. Tuir Joel, atu reforsa tan aktividade WASH sira mos apoiu komunidade hodi forma Grupo Manega Fasilidade (GMF) ne'ebe hanesan grupo integrado ida hodi atende ba aktvidade no nesesidade komunidade nian iha area Be Mos, Saneamento, Suade Ijene no Protesaun Meio Ambiente. GMF ne'e rasik forma iha are hitu hanesan Aldeia Balulin, Fatuha, Wani Ai (Batara), Laekenu, Lafulau no Amanun (Manelima), Diruc Un (Orlalan) no GMF Issadan ho Dambua Hun (Manehat). Programa ne'e PAK ne'ebe remata ona iha 6 de Maio 2011 hanesan pasu ida atu bele haboot involvimento komunidade nian implementasaun programa WASH ne'ebe sei ba remata iha 30 Setembro 2011. (Atoy).