"Water and Environment"

Friday, January 25, 2008

Assina MoU ho Embassada Japaun

Iha loron 24 fulan Janeiro 2008, Aplimentec Foundation halo assina MoU ho Embassada Japaun kona-ba projetu Be-mos no Sanitasaun ne'ebe atu realiza iha Suco Hatuquesi Distrito Liquica ne'ebe hala'o iha salaun Memorial Hall Farol Dili. Iha akordu ne'e, Embassada Japaun fo ajuda osan $US 40, 435.00 ba Aplimentec atu kaer projetu nee to remata iha fulan Julho 2008.

Director Aplimentec, Sr. Dioniosio de Jesus iha nia diskursu hateten katak, Aplimentec hodi Governu Lokal Liquica no povo Hatuquesi hato'o agradesimentu boot tebes ba Povo no Governu Japaun ne'ebe fo ona tulun liu hosi programa Grassroot ne'e. Nia hatutan, projetu ida ne'e importante tebes atu hadia povo nia moris, nune'e mos atu fo benefisiu ba sira nia vida ekonomia, sosial, ambiente no hadia sira moris saude nian.

Iha fatin hanesan, Embassador Japaun ba Timor Leste liu hosi nia diskursu hateten katak, sira fiar Aplimentec atu kaer projetu nee tamba Aplimentec parseiru nanis ona. Sira espera katak projetu be mos ne'e bele lori benefisiu boot ba povo sira nia moris. Nia mos hatutan katak, ajuda ida hanesan komitmentu Governu Japaun ba Timor Leste, liu-liu iha area dezenvolvimentu rurais nian.

Iha fatin hanesan, Governu Japaun fo mos tulun ba NGOs lokal tolu ne'ebe hala'o programa iha area Be-mos, treinamentu vokasional no aktividade humanitaria.