Tuesday, December 17, 2002

Secretario Estado Inagura Be-Mos iha Hekar Lisaiko

Secretario Estado, Be-Mos ho Elektrisidade, Sr. Egidio de Jesus, inagura Konstrusaun Be-Mos iha aldeia Hekar no Lisaiko, Suco Dato Foho, distritu Liquica, iha 14 Desembro 2002. Konstrusaun Be-Mos ne’e halo hosi Aplimentec Foundation hamutuk ho komunidade ne’ebe hetan tulun hosi WSS no ADB.

Sr. Egidio iha nia diskursu hateten katak, nia kontenti tebes ho susesu ne’ebe Aplimentec ho komunidade halo. Egidio Hateten, Be-Mos importante tebes ba povo nia moris, no Governo Timor Leste mós hakas-an makas atu fo tulun no ajuda, atu povo hotu-hotu bele hetan asesu ba Be-mos ho diak. Konstrusaun ne’ebe Aplimentec halo, sei impaktu no benefisiu diak ba povo nia moris, liu-liu oin-sa atu dezenvolve vida sosial, ekonomia no-mos inklui moris saude nian. Egidio hatutan tan katak, buat hirak ne’e Governo halo atu ajuda duni povo nia moris. Nune’e nia husu atu povo mos tenki kuidadu ba material konstrusaun sira ne’e. Tamba, buat hirak ne’e hotu sei fo benefisiu ba povo nia moris rasik.

Iha fatin hanesan, Supervisor Geral Aplimentec, Sr. Paulino Alves, hateten katak,Projetu Be-mos iha Hekar ho Lisaiko hahu iha fulan Setembro no remata iha loron 10 Desembro 2002. projetu ida ne’e hetan susesu tamba hetan mos apoia makas hodi komunidade rasik. Aplimentec espera katak, projetu ida ne’e sei fo nia vantagen diak. Nia mos husu atu populasaun Hekar ho Lisaiko atu mantein no tau matan ba kontrusaun ne’ebe mak iha. Tan ne’e, Aplimentec rai-hela sasan material tekniku nian ba komunidade atu nune’e sira bele kuidadu no mantein konstrusaun ne’ebe iha.